เถ้าแก่เอสเอ็มอี : วิธีบริหารเงินสด SMEs ่financial projection วิธีบริหารเงินสดสำหรับเถ้าแก่เอสเอ็มอี การบริหารเงินสดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับกิจการ เจ้าของกิจการจะต้องทราบถึงพฤติกรรม หรือวงจรการไหลเข้าและไหลออกของเงินสดในช่วงเวลาต่างๆ ได้ถูกต้องแม่นยำ ประสิทธิภาพของการบริหารเงินสดก็คือการทำให้กิจการมีเงินสดคงเหลือไว้เท่าไรจึงจะเหมาะสมและเพียงพอ วิธีการที่เจ้าของธุรกิจจะทราบว่า กระแสเงินสดคงเหลือ ในกิจการของตนเองควรจะมีเท่าไรจึงจะเหมาะสม ได้แก่การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของกิจการขึ้นล่วงหน้าไว้ก่อน ประมาณการกระแสเงินสด หรือ แผนการบริหารจัดการเงินสดนี้ จะแสดงจำนวนเงินและช่วงเวลาที่กิจการต้องใช้จ่ายเงิน หรือ จะได้รับเงินสดเข้ามา ทำให้เจ้าของกิจการสามารถมองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเงินสดของกิจการได้ล่วงหน้าสำหรับการเตรียมรับมือหรือเตรียมลู่ทางเพื่อจัดการปัญหาต่างๆได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ประมาณการกระแสเงินสดยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยบริหารเจ้าหนี้ (การสร้างหนี้) และ ลูกหนี้ (การเร่งรัด