วิทยาลัยศึกษาต่อเนื่องของฮาร์วาร์ด วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การจัดการศึกษาเพื่อกลุ่มคนทำงาน ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับการทำงาน นับเป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ด้วยปัจจัยอย่างน้อย 3 ด้านที่คาดว่าจะเอื้อให้การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ได้รับความนิยมสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งจากการเปิดเสรีทางการค้า การแพร่กระจายของเศรษฐกิจฐานความรู้ ส่งผลให้กลุ่มคนวัยทำงานต้องเร่งพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับงานและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การส่งเสริมให้คนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นผลจากความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมที่มีการแข่งขันรุนแรง ส่งผลให้คนรักการเรียนรู้มากขึ้น แม้คนจะพ้นจากการศึกษาในระบบ หรือพ้นจากวัยทำงานแล้ว