Tag: วิจัย

หัวใจของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งคือ สอนควบคู่วิจัย

หัวใจของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งคือ สอนควบคู่วิจัย วันที่ : 18 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ คำกล่าวที่อธิการบดีเฟาสต์ ให้ไว้กับ The Harvard College Fund ว่า หัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปข้างหน้าคือ การเรียนการสอน นับว่ามีความน่าสนใจ ซึ่งจะขอสะท้อนคิดมาในบทความดังนี้ แม้ว่าปัจจุบันความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ทำให้คนส่วนหนึ่งมองว่า มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการทำวิจัยเป็นหลัก หากแต่สิ่งสำคัญที่อธิการบดีเฟาสต์กล่าวย้ำคือ แม้ฮาร์วาร์ดจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย แต่การสอนก็ยังเป็นหัวใจสำคัญที่ฮาร์วาร์ดยังคงต้องรักษามาตรฐานต่อไป นั้นหมายความว่า
Read More

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย… ดันวิจัยสร้างชื่อ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย… ดันวิจัยสร้างชื่อ วันที่ : 5 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555)โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้วางกลยุทธ์สำคัญ เพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยไทยทำวิจัย เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทยทำวิจัยน้อยมากเพียง 0.10 เรื่องต่อคนต่อปี จากการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปี 2549 หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป อาจเกิด “วิกฤตมืดมนทางปัญญาระดับอุดมศึกษา” ในร่างยุทธศาสตร์
Read More

สร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ

สร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ   วันที่ : 28 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด               เมื่อไม่นานมานี้ สภาวิจัยแห่งชาติได้วางยุทธศาสตร์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัย (Center of Research Learning) ขึ้นในปี 2551 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่รวบรวมเอาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง รวมถึงสร้างนักวิจัยฝีมือดี ที่ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนอย่างมาก แต่ในขณะนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ โดยได้มีการจัดเวทีระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หากสภาวิจัยแห่งชาติสามารถประสบความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ ประเทศไทยจะมีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยนักคิด
Read More

ศูนย์เรียนรู้ทางการวิจัย

ศูนย์เรียนรู้ทางการวิจัย   วันที่ : 1 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์เม็งราย                ในปี 2551 มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า ไทยจะมีศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ คือ ศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัย (Center of Research Learning) ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงที่สภาวิจัยแห่งชาติกำลังศึกษาความเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และรวบรวมเอาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยนักคิด
Read More

ฮาร์วาร์ด: อาณาจักรสร้างและกระจายผลวิจัยสู่ระดับนานาชาติ

ฮาร์วาร์ด: อาณาจักรสร้างและกระจายผลวิจัยสู่ระดับนานาชาติ   วันที่ : 3 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์              ข้อเขียนเรื่องที่ผ่านมา ผมได้กล่าวถึง บรรยากาศของการสร้างผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยทั้งครูและศิษย์ต่างได้รับแรงกระตุ้นให้แข่งขันความเก่งด้วยงานวิจัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางวิชาการ มีผลงานรับรองคุณภาพจำนวนไม่น้อย เห็นได้จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลโนเบล 75 รางวัล รางวัลพูลิตเซอร์ 15 รางวัล รวมถึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 จากThe
Read More