ยุทธศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์สู้วิกฤติน้ำมัน   จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้น และแรงกดดันสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบต้องแบกรับภาระต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการด้านธุรกิจโลจิสติกส์ จะต้องมีการดำเนินการ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้เป็นรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแผนงานที่สามารถดำเนินการได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว คำถามยอดฮิตในปัจจุบันก็คือ ทำอย่างไร? กับวิกฤติน้ำมัน ในการที่จะลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ และสร้างความสามารถทางการแข่งขันได้ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการควรมีการสร้างกลยุทธ์ 7 ประการคือ กลยุทธ์แรก 4 S ซึ่งประกอบด้วย การมีมาตรฐานการทำงาน (Standard) โดยมีการกำหนดมาตรฐานและวินัยที่จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงานขนส่ง การผลิต