จาก ‘วัดโพธิ์’ ถึง ‘เชตวัน’บริหารภูมิปัญญาไทยแบบไม่ทุกข์ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 31 มีนาคม 2550 11:20 น. การนำศาสตร์แพทย์แผนโบราณของไทยที่เก่าแก่ของ “วัดโพธิ์” มาสานต่อและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพในชื่อ “เชตวัน” ด้วยการสร้างโรงเรียนเพื่อฝึกสอนคนให้สามารถนำองค์ความรู้มาดูแลตนเองและสร้างรายได้ “ปรีดา ตั้งตรงจิตร” เจ้าของกิจการและผู้บริหาร โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ถ่ายทอดแนวคิดและมุมมองการนำภูมิปัญญาไทยมาสืบทอด ว่าแนวโน้มธุรกิจดูแลสุขภาพในอนาคตว่า เมื่อมองจากจำนวนประชากรโลกที่จะเพิ่มขึ้นอีกมากใน 20 ปีข้างหน้า สูงถึง 8