รื้อฟื้นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ วันที่ : 18 กรกฎาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์            กรุงเทพฯ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 200 กว่า ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงเทพฯ มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างมีพลวัตรมาโดยตลอด เราได้รับมรดกทางวัฒนธรรมจากหลากหลายอารยธรรมไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย และยุโรป ผสมผสานกันมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน รวมทั้งได้มีการประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของสังคมไทยได้อย่างกลมกลืน จนหลายสิ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเป็นเหมือน เช่น การแต่งกาย