ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ (Customer Always Right) ความหมายอย่างสั้น ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ คืออะไร? ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ (Customer Always Right) เป็นวลีที่สื่อหมายความว่า ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่ผู้ขายต้องให้ความสำคัญอยู่เหนือสิ่งอื่นใด และต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการนั้นให้ได้ ความสำคัญของเรื่อง ความสำคัญของลูกค้า องค์กรธุรกิจต่างๆจะสามารถอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อสามารถขายสินค้าหรือบริการของตน ให้กับลูกค้าได้ เพื่อที่จะก่อให้เกิดรายได้มาจุนเจือการดำเนินงานของบริษัท แต่ในสภาพปัจจุบันมี ธุรกิจเป็นจำนวนมากที่ต้องล่มสลายไป เนื่องจากโลกธุรกิจในทุกวันนี้นับว่าเป็นโลกของลูกค้า อย่างแท้จริง เนื่องจากลูกค้ามีอำนาจต่อรองที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยีต่างๆ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เชื่อมคนทั้งโลกเข้าด้วยกัน ทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่มากขึ้นจนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทำการซื้อสินค้าหรือบริการอะไร