Tag: ลิขสิทธิ์

คัดลอกผลงานผู้อื่น ปรากฏการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไข

คัดลอกผลงานผู้อื่น ปรากฏการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไข วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปรากฏการณ์หนึ่งที่อาจกระตุ้นให้การศึกษาไทย ต้องหันมาปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาจากข่าวคราวเรื่อง การคัดลอกผลงาน งานวิจัยของผู้อื่น โดยในปี 2549 มีงานวิจัยที่พบว่า จากการสุ่มตัวอย่างวิทยานิพนธ์จำนวน 70 เล่ม มี 27 เล่ม ที่ผู้ทำวิจัยได้คัดลอกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและผลงานวิจัยผู้อื่น โดยไม่มีการอ้างอิง การกระทำดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
Read More

ตัดแปะจากเน็ต… ชะงักงันทางปัญญา

ตัดแปะจากเน็ต… ชะงักงันทางปัญญา วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ปัจจุบัน “อินเทอร์เน็ต” เป็นเครื่องมือเพื่อการค้นหาข้อมูลความรู้ได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จึงมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ในปี 2550 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประมาณการณ์ว่า จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยน่าจะขยายตัวได้อีก โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยประมาณ 9.4 ล้านราย คาดว่าจะเพิ่มเป็น 10.5 ล้านคนในปี 2551 และในปัจจุบัน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
Read More