ร้านเช่าวีดีโอ เงินลงทุน ประมาณ 1,200,000 บาท (รวมทุกบริษัทแและค่าลิขสิทธิ์ย้อนหลัง) ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องกรอเทป เครื่องอัดวิดีโอ โทรทัศน์ วิดีโอ ค่าตกแต่งร้าน และเงินลงทุนหมุนเวียน สถานที่ติดต่อ CVD Vidio, ST Vidio และ SQUAR Vidio โทร. 0 -2562-0514-8 RIGHT PICTURE