ร้านบริการให้เช่าอินเตอร์เน็ต (อินเตอร์เน็ตคาเฟ่) เป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อหาข้อมูลข่าวสาร ค้นหาข้อมูลต่างๆ รับ-ส่ง E-Mail ซื้อ-ขายสินค้า การโฆษณาการติดต่อพูดคุยสนทนากัน และการเล่นเกม เป็นต้น โดย ผู้ใช้บริการต้องจ่ายเงินค่าบริการในอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดตามระยะเวลาที่ใช้ เงินลงทุน ประมาณ 160,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าสถานที่) รายได้ เป็นรายได้จากอัตราค่าบริการให้เช่าอินเทอร์เน็ต ซึ่งแล้วแต่ว่าจะกำหนดเท่าใด เช่น 15-20 บาท/ชั่วโมง หรือ 30-40 บาท/ชั่วโมง เป็นต้น