Tag: รู้จักตนเอง

รู้จักและจัดการตนเอง

รู้จักและจัดการตนเอง   วันที่ : 12 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้                     จอห์น เฮเดอร์ (John Heider) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Tao Of Leadership ได้ประยุกต์หลักปรัชญาเต๋ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาภาวะผู้นำ ตอนหนึ่งในหนังสือได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า                     “  การที่จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ความฉลาด แต่การจะรู้ตนเองเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ปัญญา ในการจัดการชีวิตผู้อื่นนั้นต้องใช้ความเข้มแข็ง
Read More

รู้จักและจัดการตนเอง

รู้จักและจัดการตนเอง   วันที่ : 12 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้                     จอห์น เฮเดอร์ (John Heider) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Tao Of Leadership ได้ประยุกต์หลักปรัชญาเต๋ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาภาวะผู้นำ ตอนหนึ่งในหนังสือได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า                     “  การที่จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ความฉลาด แต่การจะรู้ตนเองเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ปัญญา ในการจัดการชีวิตผู้อื่นนั้นต้องใช้ความเข้มแข็ง
Read More

วิชาสร้างความสุข สร้างผู้เรียนรู้จักตนเอง

วิชาสร้างความสุข สร้างผู้เรียนรู้จักตนเอง   วันที่ : 12 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์                หากจะกล่าวถึงวิชายอดนิยมที่นักศึกษานิยมลงทะเบียนเรียนมากเป็นอันดับต้น ๆ หรือในปีท้าย ๆ นี้เรียกว่า “อันดับหนึ่ง” หลายคนคงนึกถึงวิชาจิตวิทยาเชิงบวก “Psychology 1504: Positive Psychology” โดย อาจารย์ Tal D.
Read More