อธิการบดีรูเดนสไตน์: แบบอย่างผู้บริหารในยุคของการแข่งขัน   วันที่ : 14 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์               การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจการศึกษา ส่งผลให้ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องมีความสามารถหลายประการ กล่าวคือไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการเท่านั้น หากแต่ยังต้องมีความสามารถด้านอื่นประกอบด้วย เพื่อจะทำหน้าที่นำพามหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางความคิด นำทิศนำทางแก่สังคม เป็นผู้ที่สามารถโน้มน้าวคนในสังคมให้คล้อยตามไปในทางที่สร้างสรรค์             อธิการบดีหลายท่านของฮาร์วาร์ด ได้แสดงให้เห็นถึงภาพของผู้นำที่เป็นแบบอย่างในการบริหารมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในโลก โดยแสดงถึงภาพของผู้บริหารที่ประกอบด้วยความสามารถหลายด้าน และมีลักษณะนิสัยที่เอื้อต่อการเป็นนักบริหารที่ดี             อธิการบดีนีล