การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ บทความนี้เรียบเรียงจากการบรรยายเรื่อง Towards Excellence : National Quality Award โดย Mrs. Debra A.Owen ประธานบริษัท Owen Management Consulting. USA ในงานสัมมนา The Quest For Excellence การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ นันทกา อดิเรกสมบัติ บทความนี้เรียบเรียงจากการบรรยายเรื่อง Towards Excellence