การปฏิรูประบบราชการต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ สารสนเทศ : ตัวช่วยบ่งชี้อาการของโรคที่มาจากการบริหารที่ไม่ดี ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์ การปฏิรูประบบราชการต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ แม้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ 2 ฉบับ อันได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จะมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ที่ผ่านมา