สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในระบบซัพพลายเชน Source: อนันต์ พัฒนะธเนศ ในสภาวะการแข่งขันทางการค้าเสรีที่ไม่อาจหยุดนิ่งได้ นอกเหนือจากการลดต้นทุนโลจิสติกส์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านจัดการคลังสินค้า สต๊อกสินค้าคงคลังให้เหลือเก็บน้อยที่สุด รวมทั้งอัตราค่าขนส่งที่คุ้มค่าด้วยการรับส่งสินค้าทั้งขาไปและขากลับให้เต็มคันรถบรรทุกตรงตามเวลานัดหมาย เราจำเป็นต้องคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ในระบบซัพพลายเชนที่เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดสายโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในระบบซัพพลายเชน 7 วิธีมีดังนี้ 1. Consolidation รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน กิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย จากการเคลื่อนย้ายจากสถานีจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างมากในการติดต่อสื่อสารให้ถึงกันทั้งหมดทุกจุด นับได้ประมาณว่าต้องใช้ถึง 10 ขั้นตอน หากจัดการให้ดีเราสามารถรวมทุกจุดเข้าด้วยกันจนกระทั่งเป็นหนึ่งเดียว เป็นวิธีการสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างการติดต่อหน่วยงานราชการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้เกิดความล่าช้า