กฎหมายเปิดช่อง “รถโรงเรียน” ส่วนใหญ่ผิดกฎหมาย “รถโรงเรียน” เป็นทางออกหนึ่งที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกใช้เพื่อบริหารจัดการการขนส่งนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย แต่สำหรับประเทศไทย ปริมาณการใช้รถโรงเรียนกลับมีน้อยมาก จากการศึกษาที่ผ่านมา กฎหมายของไทยได้กำหนดระเบียบและมาตรฐานรถรับส่งโรงเรียนขั้นสูงเทียบเท่ากับต่างประเทศ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนไม่สามารถดำเนินการได้จริง และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การให้บริการถรับส่งนักเรียนที่มีการดำเนินการอยู่โดยมากไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอยู่เหนือการควบคุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาวิจัยในโครงการ “ปฏิบัติงานด้านวิชาการเพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียน และจัดทำร่างกฏ ระเบียบรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ” พบว่าในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบังคับในการดำเนินการด้านระบบรถรับส่งนักเรียนอยู่หลายหน่วยงาน คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ซึ่งจากการศึกษา พบปัญหาหลักที่สำคัญ คือการเริ่มจดทะเบียนสำหรับรถที่จะนำมาใช้ในการให้บริการรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งส่วนมากเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย โดยข้อกฎหมายที่มีช่องว่างเป็นเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนไม่นำรถไปจดทะเบียนการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สำคัญซึ่งสรุปจากรายงานชิ้นนี้ อาทิ พ.ร.บ.