รถรับส่งนักเรียนประหยัดกว่ารถส่วนตัวอย่างน้อย 4 เท่า วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันของโลกกลับมากระตุ้นเตือนให้เราต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มาตรการต่างๆ ถูกผลักดันออกมา หนึ่งในมาตรการเหล่านี้ที่มีผลต่อการลดใช้พลังงานมากที่สุดก็คือ “ไปทางเดียวกัน ใช้รถคันเดียวกัน” ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับชีวิตในเมืองปัจจุบันที่ต่างฝ่ายต่างอยู่ จุดตั้งต้นเดินทางคนละที่และปลายทางก็คนละแห่ง แต่ความยากนั้นอาจไม่ได้รวมถึงเด็กนักเรียน ซึ่งมีจุดหมายปลายทางในการเดินทางร่วมกันคือ “โรงเรียน” เข้าไปด้วย “รถโรงเรียน” จึงเป็นคำตอบหนึ่งของการลดใช้พลังงานที่อยู่ในวิสัยที่จัดการได้ด้วยการส่งเสริมให้บริการรถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียนเป็นที่นิยมแพร่หลาย จากผลการวิจัยโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ในโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดแนวเส้นทางปลอดภัย และดัชนีชี้วัดความปลอดภัยสำหรับเส้นทางรถนักเรียน” เมื่อเดือนเมษายน 2547 ซึ่งทำการสำรวจข้อมูลจากนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ประกอบการจำนวน 2,521