ข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการในการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการสัญจรหรือเพื่อการสันทนาการ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเทศ สวนทางกับการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ที่มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้สาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์ก็มีลักษณะเดียวกับรถประเภทอื่นคือ ความผิดพลาดของผู้ขับขี่ ดังนั้นการรณรงค์สร้างวินัยและการฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัย จึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหลักที่ใช้กันเกือบทุกประเทศ อย่างไรก็ตามงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสบการณ์ต่างประเทศในการจัดการการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ และสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการในการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สำหรับประเทศไทย” ซึ่งจัดทำโดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช สนับสนุนโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยังพบด้วยว่า การที่อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ประเด็นสำคัญนั้นเกิดจากการที่ประเทศแถบนี้มีปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์มากที่สุดในโลกด้วย ทำให้เกิดสภาพจราจรที่มีรถจักรยานยนต์ปะปนกับยานพาหนะอื่นๆ สูง ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงอันตรายมาก ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแยกกระแสจราจรของรถจักรยานยนต์ออกจากพาหนะอื่นๆ