ยุงก้นปล่อง ตัวร้ายพาหะไข้มาลาเรีย • คุณภาพชีวิต ทำงานในป่าเสี่ยงสุด โรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ เกิดจากเชื้อ Plasmodium ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียว อยู่ใน Class Sporozoa มีวงจรชีวิตในสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์จำพวกยุง 1. เชื้อมาลาเรียในคนมีอยู่ 4 ชนิดคือ 1. Plasmodium falciparum (หรือไข้จับสั่นวันเว้นวัน ชนิดร้ายแรง จับไข้ทุก 36 ชม.) 2. Plasmodium vivax