Tag: มืออาชีพ

มืออาชีพนั้นเป็นฉันใด

มืออาชีพนั้นเป็นฉันใด Post today ฉบับ 21 มค. ได้ตีพิมพ์เรื่องของการทำงานอย่างมืออาชีพไว้ได้อย่างน่าสนใจ โดยเป็นบทความที่เล่าถึง 10 คุณลักษณะของมืออาชีพดังนี้ หนึ่ง – ความเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ครั้งแรกที่คนอื่นจะมองคุณ และไม่มีโอกาสที่ 2 สำหรับการพบกันครั้งแรก หากคนเขาเจอเรา แบบไหนในครั้งแรก เขาก็จะจดจำเราไปแบบนั้นนานเลย ฉะนั้น ภาพแรกที่ทำให้คนเพิ่งรู้จักได้เห็น จะปรุงแต่งอย่างไร ขึ้นอยู่กับคุณ! ฉะนั้น จงพร้อมอยู่เสมอสำหรับครั้งแรก เพราะเราไม่รู้ไปซะทุกครั้งว่า ครั้งแรกจะมีเมื่อไหร่ สอง
Read More

เรียนรู้การเป็นมืออาชีพ Being Professional

เรียนรู้การเป็นมืออาชีพ Being Professional ที่บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) มีโปรแกรมการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) ที่น่าประทับใจและน่านำไปเป็นแบบอย่างคือ ในวันแรกของโปรแกรม พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ภาพรวมพื้นฐาน และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ อย่างครบวงจร ขององค์กรจากผู้บริหารระดับสูง ต่อจากนั้นอีกวัน 3 วันถัดมาพนักงานใหม่ก็จะถูกส่งตัวเข้าค่ายการสร้างทีมเวิร์ค ซึ่งเน้นหนักไปในด้านการเรียนรู้ที่จะสร้างทีมงานอย่างจริงๆ ค่ายนี้พนักงานจะต้องไปใช้ชีวิตร่วมกันที่ต่างจังหวัด ในค่าย Teamwork นี้ พนักงานได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการ (Team learning) ได้เรียนรู้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมโดยไม่มีเส้นแบ่งของสายอาชีพ (No Boundary)
Read More

40 คุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพ

40 คุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพ ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านบทความของ ดร.เกศรา รักชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างองค์การแก่งการเรียนรู้ท่านหนึ่งของบ้านเรา ในเรื่อง “เรียนรู้การเป็นมืออาชีพ Being Professional” โดยเป็นกรณีศึกษาจากโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ปตท. ซึ่งได้ให้แนวคิดในข้อสำคัญว่าการที่จะเป็นพนักงานมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องทำตัวหรือประพฤติปฏิบัติอย่างไร ทั้งในเรื่องงานและที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตตามปกติ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี น่าที่จะได้นำมาถ่ายทอดกันต่อ ๆ ไป แต่คงไม่ต้องถึงขนาดบอกต่อกันไป 20 คน จะเป็นอานิสงค์ให้ชีวิติคุณรุ่งเรืองสืบไป เพียงแต่ ต่างคนต่างทำ โดยจิตมุ่งมั่น ลำนึกรับผิดชอบที่ดี ก็เชื่อว่า ที่ทำงานของเราก็จะเป็น
Read More