How to…CSR ฉบับ “มีชัย วีระไวทยะ” ช่วยสังคมอย่างไรจึงจะยั่งยืน !! ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3702 (2902) เมื่อ CSR หรือ corporate social responsibility หรือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงธุรกิจ เกิดความตื่นตัวเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับ แต่เมื่อเอาเข้าจริง