มาร์แชล โกลด์สมิธ,เพียงเอ่ยคำว่า “ขอบคุณ” การตะคอกคนที่ตักเตือนคุณด้วยความหวังดีเป็นการดูถูกตัวตัวเองมากกว่าดูถูกคนอื่น ใยจึงไม่เพียงรู้สึกขอบคุณเขา เราได้อะไรจากการพิสูจน์ว่าตัวเองถูกหรือไม่ คำตอบคือไม่เลย เราได้อะไรจากการพิสูจน์ว่าคนอื่นผิดหรือไม่ คำตอบคือไม่เลย แล้วชีวิตเราเสียเวลาไปมากแค่ไหนกับการกระทำทั้งสองอย่าง คำตอบคือเสียเวลาไปมากเกินความจำเป็นแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสอนชาวพุทธไว้ว่าจงทำในสิ่งที่พระองค์แนะนำหากเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของตน หรือจะพูดอีกอย่างก็คือ ถ้ามันเหมาะกับเราก็ทำเลย แต่ถ้ามันไม่เหมาะก็ไม่ต้องสนใจ ปฏิกิริยาโดยธรรมชาติของคนเราเมื่อคนอื่นให้คำแนะนำในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย คือ เราจะต่อต้านและพยายามพิสูจน์ว่าเขาผิด ส่วนปฏิกิริยาโดยธรรมชาติของเราเมื่อมีคนให้คำแนะนำที่เราเห็นด้วย เราก็จะพยายามแสดงให้เห็นว่าเรา “รู้อยู่แล้ว” ซึ่งแฝงนัยว่าคำแนะนำที่ให้มานั้นไม่จำเป็น แต่ต่อไป หากมีใครให้แนวคิดหรือข้อเสนอแนะอะไร จงฟังโดยปราศจากอคติ พยายามมองหาคุณค่าสิ่งที่คุณได้ยิน แล้วจึงพูด “ขอบคุณ”