Tag: มหาเศรษฐี

คำท้าของมหาเศรษฐี

คำท้าของมหาเศรษฐี คอลัมน์ ระดมสมอง โดย ดร.ไสว บุญมา ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3912 (3112) ด้วยอานุภาพของเทคโนโลยีที่ บิลล์ เกตส์ มีส่วนสร้างขึ้น คำปราศรัยของเขาใน พิธีประสาทปริญญาของ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน แพร่กระจาย
Read More

การศึกษาของมหาเศรษฐี

การศึกษาของมหาเศรษฐี คอลัมน์ ระดมสมอง โดย ไสว บุญมา ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3909 (3109) ผู้ที่ได้อ่านเกี่ยวกับการกล่าวคำปราศรัยของ บิล เกตส์ ในพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน คงทราบมาก่อนนั้นนานแล้วว่าเขาเรียนไม่จบปริญญาตรี และหลายคนคงทราบเช่นกันว่ามหาเศรษฐี เช่น ไทเกอร์
Read More