Tag: มหาวิทยาลัย

ทุจริตสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุจริตสอบเข้ามหาวิทยาลัย วันที่ : 3 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ การสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 29 กุมพาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 และการสอบเอเน็ต ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2551 พบการทุจริตทั้งหมด 9 ราย การสอบโอเน็ตพบทุจริตทั้งหมด
Read More

หัวใจของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งคือ สอนควบคู่วิจัย

หัวใจของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งคือ สอนควบคู่วิจัย วันที่ : 18 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ คำกล่าวที่อธิการบดีเฟาสต์ ให้ไว้กับ The Harvard College Fund ว่า หัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปข้างหน้าคือ การเรียนการสอน นับว่ามีความน่าสนใจ ซึ่งจะขอสะท้อนคิดมาในบทความดังนี้ แม้ว่าปัจจุบันความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ทำให้คนส่วนหนึ่งมองว่า มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการทำวิจัยเป็นหลัก หากแต่สิ่งสำคัญที่อธิการบดีเฟาสต์กล่าวย้ำคือ แม้ฮาร์วาร์ดจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย แต่การสอนก็ยังเป็นหัวใจสำคัญที่ฮาร์วาร์ดยังคงต้องรักษามาตรฐานต่อไป นั้นหมายความว่า
Read More

เตรียมพร้อมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมพร้อมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เตรียมพร้อมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย Prepare the Foundations before University Entrance นักศึกษาใหม่ทุกคนต่างคาดหวังความสำเร็จในการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ การเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ระดับการศึกษาในขั้นพื้นฐาน หากนักศึกษาได้รับการเตรียมพร้อมมาดีมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนสูง ตรงข้ามกับนักศึกษาที่ได้รับการเตรียมพร้อมมาน้อยมักจะประสบปัญหาในการเรียน ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นระดับการศึกษาที่สำคัญต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า หากผู้เรียนไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างดีมาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจจะเกิดปัญหา ดังนี้ นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเรียนพิเศษเพิ่มเติม การเรียนพิเศษของเด็กมัธยมในประเทศไทยเป็นสิ่งที่เห็นกันจนชินตา แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษจะหันมาเรียนพิเศษในสถาบันสอนพิเศษเช่นกัน สถาบันสอนพิเศษอัลฟา ติวเตอร์ (Alpa Tutors) ซึ่งเป็นสถาบันสอนพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษได้เปิดเผยข้อมูลว่า ช่วงสองปีที่ผ่านมามีนักศึกษาปริญญาตรี
Read More

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย… ดันวิจัยสร้างชื่อ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย… ดันวิจัยสร้างชื่อ วันที่ : 5 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555)โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้วางกลยุทธ์สำคัญ เพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยไทยทำวิจัย เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทยทำวิจัยน้อยมากเพียง 0.10 เรื่องต่อคนต่อปี จากการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปี 2549 หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป อาจเกิด “วิกฤตมืดมนทางปัญญาระดับอุดมศึกษา” ในร่างยุทธศาสตร์
Read More

กวดวิชาลามถึงมหาวิทยาลัย

กวดวิชาลามถึงมหาวิทยาลัย วันที่ : 9 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด การเรียนพิเศษหรือกวดวิชาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นกันจนชินตาในประเทศไทย ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษด้วย เนื่องจากนักเรียนอังกฤษที่มีอายุ16 ปีขึ้นไป ต้องสอบวัดความรู้ 2 ประเภท เพื่อนำผลสอบไปศึกษาต่อทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอบวัดความรู้ GCSE (General Certificate of Secondary Education) สอบประมาณ 8-12
Read More

วิกฤตขาดแคลนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย

วิกฤตขาดแคลนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย วันที่ : 18 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐรายวัน (ศึกษาทัศน์) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจำนวนมาก กำลังก้าวสู่วิกฤตขาดแคลนคณาจารย์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคตหากไม่เร่งแก้ไข ตัวอย่างมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) อาจารย์จำนวนหนึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปี ขณะเดียวกันอาจารย์ที่อายุน้อยกว่า 45 ปี มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาคนอเมริกันมีจำนวนบุตรลดลง โดยพบว่าคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นรุ่นบุกเบิก (ทศวรรษที่ 1960-1970) ซึ่งมีอายุประมาณ
Read More

เรียนมหาวิทยาลัย สำคัญที่แรงจูงใจ

เรียนมหาวิทยาลัย สำคัญที่แรงจูงใจ วันที่ : 27 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ที่ผ่านมาผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายกับการจัดการอุดมศึกษาไทย ต่างแสดงความเป็นห่วงในเรื่องแรงจูงใจของผู้เรียนไทยในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยว่า มีผู้เรียนจำนวนมากเลือกเรียนเพียงเพื่อให้ได้ปริญญาเป็นใบเบิกทางเข้าสู่ตำแหน่งงาน โดยไม่ได้ให้ความสนใจในสาขาวิชาที่เรียน จนอาจนำไปสู่ปัญหาแรงงานระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ และเกิดภาวะล้นตลาด ซึ่งหากนักศึกษาจำนวนมากเรียนโดยที่ไม่มีใจรักในสิ่งที่เรียน ย่อมไม่สามารถเข้าถึงแก่นความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งยากในการต่อยอดองค์ความรู้และไม่สามารถประยุกต์ที่เรียนมาใช้พัฒนาประเทศ ประเด็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานี้ มีการถกเถียงในประเทศอังกฤษเช่นกัน โดย ศาสตราจารย์ไมค์ ธอร์น (Mike Thorne) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแองเกลีย
Read More

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมความหลากหลาย

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมความหลากหลาย วันที่ : 7 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การส่งเสริมความคิดที่หลากหลาย นับเป็นจุดแข็งอีกประการหนึ่ง ที่ฮาร์วาร์ดได้พยายามสนับสนุนให้เกิดขึ้นในรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการขยายมุมมองในมิติที่แตกต่าง สิ่งที่สะท้อนการสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง ได้แก่ การคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย กรอบการคัดเลือกตัวอธิการบดี ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เป็นการเปิดกว้างให้ผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งในเวลานั้นอย่างแท้จริง ไม่ได้จำกัดอยู่กับเกณฑ์การคัดเลือกที่ตายตัว จนเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ ทำให้ฮาร์วาร์ดสามารถก้าวเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น อธิการบดี ชาร์ล
Read More

ตรวจสอบความเสี่ยง… สถานะการเงินของมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบความเสี่ยง… สถานะการเงินของมหาวิทยาลัย วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ “มหาวิทยาลัย” เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ที่มีส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคน องค์ความรู้ การวิจัยและการบริการวิชาการของประเทศ ดังนั้น การคงไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด แต่การจะพัฒนาคุณภาพการจัดการอุดมศึกษาได้ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ในแต่ละปีรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ต้องทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการจัดการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเองได้พยายามพัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการด้านการเงินจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา ตัวอย่างของประเทศอังกฤษ ให้ความสำคัญกับสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
Read More

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลไกผลักดันงานวิจัยก้าวหน้า

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลไกผลักดันงานวิจัยก้าวหน้า วันที่ : 18 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่มีศักยภาพในผลิตองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐในการทุ่มงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องมีกลไกในการขับเคลื่อน ผลักดันให้การวิจัยและพัฒนามีคุณภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับการนำไปใช้จริง จากงานวิจัยของ ดร. อแมนด้า เอช กูดอลล์ (Amanda H. Goodall) นักวิจัยมหาวิทยาลัยวอร์ริค เรื่อง “มหาวิทยาลัยชั้นนำควรนำโดยนักวิจัยชั้นนำหรือไม่” พบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
Read More