มีการปรับปรุงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปีภาษี 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ เท่ากับว่าเฉพาะในปี 2563