Tag: ภาษาต่างประเทศ

3 กลไก… พัฒนาภาษาต่างประเทศเด็กไทย

3 กลไก… พัฒนาภาษาต่างประเทศเด็กไทย วันที่ : 17 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยจะเรียนภาษาต่างประเทศมากเพียงใด แต่ทักษะการพูด อ่าน และเขียนยังพัฒนาน้อยมาก หากดูเฉพาะภาษาอังกฤษ ผลการประเมินของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่ำกว่าร้อยละ 50 และการสอบโทเฟล (TOEFL) ระหว่างกรกฎาคม 2547-มิถุนายน
Read More

เร่งเครื่อง.. พัฒนาภาษาต่างประเทศ

เร่งเครื่อง.. พัฒนาภาษาต่างประเทศ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐรายวัน (ศึกษาทัศน์) ปัจจุบันนานาประเทศต่างตื่นตัวอย่างมากในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อารบิก เวียดนาม และอีกหลายภาษา เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อด้านการค้าการลงทุน การแสวงหาข้อมูลและความรู้ รวมถึงความต้องการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของต่างประเทศ รวมไปถึงเพื่อความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศ ดังตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลี สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันได้หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากนโยบายแสดงหาพันธมิตรจากต่างประเทศ
Read More

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจกระตุ้นคนเกาหลีเรียนภาษาต่างประเทศ

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจกระตุ้นคนเกาหลีเรียนภาษาต่างประเทศ   วันที่ : 3 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด              ปัจจุบันการเปิดเสรีทางการค้าและบริการมีกว้างขวางมากขึ้น เกิดการค้า การบริการ และการลงทุนข้ามชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เนต ที่ผู้คนมีการติดต่อสื่อสารการรับข้อมูลและความรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาภาษาต่างประเทศกลายเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะภาษาที่เป็นสื่อกลางเป็นภาษาเศรษฐกิจในการติดต่อสื่อสาร เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ฯลฯ           
Read More