Tag: ภาวะสมองเสื่อม

“ภาวะสมองเสื่อม” ตอน 2

“ภาวะสมองเสื่อม” ตอน 2 จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นภาวะสมองเสื่อม? โดยทั่วไปผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการภาวะสมองเสื่อมอาจมีความรู้สึกว่าจำอะไรได้แย่ลง โดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง การตัดสินใจแย่ลง หรือบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ผู้ใกล้ชิดอาจสังเกตได้ว่าผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เช่น อารมณ์ที่ผิดปกติไปจากเดิม เช่น โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย พฤติกรรมผิดปกติ เช่น ถามเรื่องเดิมๆ บ่อย ทำอะไรซ้ำๆ พูดถึงแต่คนที่คุ้นเคยในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงในกิจวัตรประจำวัน เช่น เคยทำอาหารทุกวัน อาจเริ่มที่จะไม่ทำเหมือนเดิม เคยอ่านหนังสือทุกวัน เริ่มที่จะไม่อ่าน
Read More

“ภาวะสมองเสื่อม” ตอน 1

“ภาวะสมองเสื่อม” ตอน 1 อาการที่น่าเป็นห่วงของผู้สูงอายุ ภาวะสมองเสื่อมเริ่มที่จะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขและทางเศรษฐกิจสังคมมากขึ้น มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยพบได้ประมาณ 4% ในกลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี และพบได้ถึง 20% ในกลุ่มอายุมากกว่า 85 ปี จะเห็นได้ว่ายิ่งอายุมากการเกิดภาวะสมองเสื่อมก็มากขึ้น ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้เอื้อให้อายุขัยของมนุษย์มีเวลาที่ยาวขึ้น โรคเรื้อรังต่างๆ สามารถรักษาและทำให้มีชีวิตยืนยาวได้มากขึ้น ในประเทศไทยถ้านับย้อนกลับไปเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่าอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยนั้นประมาณ 45-50 ปี แต่ในปัจจุบันพบว่า อายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายไทย ประมาณ 69 ปี
Read More

ภาวะสมองเสื่อม ความจริง 9 ประการ

ภาวะสมองเสื่อม ความจริง 9 ประการ ชุดความรู้สำหรับประชาชน ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร 10700. 1) ภาวะสมองเสื่อมคืออะไร ? เป็นเวลานานนับศตวรรษ ที่มนุษย์เราได้มีความพยายามที่จะหาวิธีทำให้ตัวเองฉลาดขึ้น หรือหายาทำให้สมองดี แต่ก็ยังไม่ประสพผลสำเร็จ ตรงกันข้ามคนส่วนใหญ่ เมื่อมีอายุมากขึ้นจะพบว่ามีความจำเลวลง, หลงลืม หรือบุคลิกภาพและอารมณ์ผิดแผกไปจากปรกติ บางรายเป็นมากจนจัดว่าเป็นโรคขึ้นมา ซึ่งเรียกว่า ภาวะสมองเสื่อม. ในปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากมายในโลก เนื่องจากมนุษย์มีอายุยืนยาวกว่าเดิม
Read More