แนวคิดฟิตหุ่น ด้วย “วิถีพุทธ” • อาหาร ใช้สติมองให้เห็นปัญหา…ที่มาของความอ้วน เห็นชื่อเรื่องแล้วผู้รักสุขภาพหลายท่านอาจจะออกอาการงงว่า “พุทธ” กับ “หุ่นดี” มันเกี่ยวข้องกันตรงไหน? แต่ในความเป็นจริงแล้ว แม้กระทั่งในพุทธวจนะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก เล่ม 7 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ข้อ 365 หน้า 116 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงอ้วนมากไป จึงทรงให้คาถาลดความอ้วนบทหนึ่งความว่า “บุคคลผู้มีสติอยู่เสมอ รู้ประมาณในอาหารที่ได้มา จะมีเวทนาเบาบาง แก่ช้า