พัฒนาผู้เรียนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ วันที่ : 4 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด ผลการวิจัยเรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งดิฉันได้รับเกียรติให้เป็นหัวหน้าในโครงการวิจัย พบว่า กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี ได้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนโดยตรง โดยเฉพาะผลกระทบด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นทางด่วนข้อมูลข่าวสาร ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้ และโอกาสทางการศึกษา ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนมีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นเดียวกัน