ชาวโมโซในสังคมพอประมาณ พอเพียงภิวัตน์ : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 หนึ่งในแนวคิดของการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถสร้างให้เกิดแรงจูงใจต่อการนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้จากการสำรวจทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ คือ การสร้างสังคมที่มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้โดยอิสระและสะดวก มีผู้ร่วมในกลุ่มที่คอยเป็นพี่เลี้ยงหรือให้คำแนะนำ สมาชิกมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมร่วมเดินไปข้างหน้าอย่างอบอุ่นใจ สังคมพอประมาณ (Moderation Society) หรือ “โมโซไซตี้” ที่เขียนเป็นคำย่อว่า “โมโซ”