แนวคิดที่ 3 พหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI) ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ริเริ่มทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI) โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน ดังนั้นครู พ่อแม่และผู้ปกครอง จะต้องเข้าใจในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน และพยายามค้นหาว่าความรู้ หรือทักษะด้านไหนที่เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้สูง จะได้จัดแนวทางการเรียนรู้ และสนับสนุนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม