พลังแห่งการเรียนรู้ : ยุทธศาสตร์ทางปัญญาเพื่อสุขภาวะของสังคม พลังแห่งการเรียนรู้ : ยุทธศาสตร์ทางปัญญาเพื่อสุขภาวะของสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ผ่านมาสังคมไทยได้ถูกบั่นทอนทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาและคุณค่าของความเป็นไทย โดยเฉพาะการมองข้ามความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีรวมถึงระบบความเชื่อดั้งเดิมที่เคยอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลนั้นได้กลายเป็นเรื่องของความล้าสมัย งมงาย ไม่มีเหตุผล ในขณะที่ความเชื่อในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิถีทางของการได้มาซึ่งเหตุผลและการวิจัยเชิงประจักษ์นั้นดูเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ปัจจุบันได้เริ่มมีวิวัฒนาการสู่ “กระบวนทัศน์ใหม่” นำมาซึ่งโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติมากขึ้น โดยเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ นั่นคือโลกทัศน์ที่ตั้งบนยุทธศาสตร์แห่งความพอเพียงที่ยั่งยืน ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการส่งเสริมการวิจัยการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า พลังแห่งการเรียนรู้ ที่ได้รับจากการเชื่อมโยงบูรณาการ ทำให้ความเชื่อมโยงของทุกสิ่ง ไม่แยกเป็นส่วนๆ เกิดการรู้จักและเขาใจตัวเองตามความเป็นจริงว่าสัมพันธ์กับความเป็นทั้งหมด และการเรียนรู้จะนำไปสู่อิสรภาพและความสุขเพราะการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจาก