พลังงานน้ำ ผู้แต่ง/ที่มา : นายสมชัย สิธิบดีกุล นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ วันที่ : 16 มิถุนายน 2548 ในปัจจุบันปัญหาทางด้านพลังงานมีผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากการขาดแคลนน้ำมัน ทำให้น้ำมันราคาสูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจ และพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ขึ้นมาทดแทนต่อไปในอนาคต พลังงานจากมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล เ ป็นพลังงานอีกทางเลือกหนึ่ง ในรอบ 24 ชั่วโมงของแต่ละวัน ระดับน้ำของมหาสมุทรจะขึ้นลงเป็นประจำ ซึ่งเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่เรียกว่าน้ำขึ้น-น้ำลง ประเทศต่างๆในโลกได้ทำโครงการที่จะใช้ประโยชน์เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เนื่องจากพลังงานจากทะเลและมหาสมุทรมีการศึกษา ค้นคว้า