เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย พฤติกรรมมนุษย์ อนุวัฒน์ ชลไพศาล,ส.พัฒนาการศึกษาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ anuwat@dpu.ac.th ประชาชาติธุรกิจ หน้า 8 วันที่ 22 เมษายน 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 3577 (2777) เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่พยายามศึกษา และอธิบายพฤติกรรมมนุษย์มานานแล้ว แต่เรากำลังเข้าสู่ยุคที่เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์กำลัง “ซ่า” กันไปใหญ่แล้วครับ เศรษฐศาสตร์ในยุคเริ่มต้นเมื่อประมาณ 200 กว่าปีก่อน ถูกผนวกอย่างแยกไม่ออกกับวิชาปรัชญาและการเมือง