พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ work like a pro : จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552 การจะพิจารณาว่าประเทศไหน สังคมใดจะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เขาให้มองไปที่คนในชาตินั้น สังคมนั้น หรือองค์กรนั้นๆ ว่าประกอบด้วยคนแบบใด ความคิด จิตวิญญาณ ความเชื่อ ที่สะท้อนผ่านพฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปในทางเอื้อต่อการสร้างประโยชน์ หรือทำลายล้างซึ่งกันและกัน สำหรับองค์กรทางธุรกิจคงไม่มีใครปฏิเสธที่อยากจะได้คนดีมีความสามารถ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีเข้ามาเป็นบุคลากรของตน แต่การคัดสรรโดยผ่านกระบวนการปกติอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย