เผยสุขภาวะพระไทย 4มิติ • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น ปฐมบทแห่งการดูแลพระสงฆ์ การครองตนอยู่ในเพศบรรพชิตอย่างพระสงฆ์นั้น นอกจากจะเป็นที่พึงทางจิตใจให้แก่ฆราวาสแล้ว พระสงฆ์ยังเป็นแบบอย่างทางความคิดให้กับคนในสังคมด้วย จนบางครั้งฆราวาสอย่างเราๆ คงหลงลืมไปว่า พระที่ดูแลทุกข์สุขของสังคมไทยนั้นมีสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาเป็นอย่างไรบ้าง ด้วยเหตุนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายผู้ที่ทำงานสร้างสุขภาวะในภาคอีสาน โดยการนำของ นพ.บัญชา พงษ์พานิช ผู้ประสานงานและสนับสนุนการจัดงานสร้างสุข 4 ภาค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)