พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันทโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ นามเดิม จันทร์ ศุภสร บิดา สอน ศุภสร มารดา แก้ว ศุภสร เกิด เป็นบุตรคนหัวปี ในจำนวน ๑๑ คน วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง พ.ศ. ๒๓๙๙