พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก นามเดิม เกิ่ง ทันธรรม บิดา ทัน ทันธรรม มารดา หนูมั่น ทันธรรม เกิด เป็นบุตรคนที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ที่บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อุปสมบท ได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง