พระอาจารย์กว่า สุมโน นามเดิม กว่า สุวรรณรงค์ บิดา หลวงพรหม (เมฆ สุวรรณรงค์) มารดา หล้า สุวรรณรงค์ เกิด ที่บ้านม่วงไข่ ต. พรรณนา อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ บรรพชาและอุปสมบท อายุได้ ๑๕