พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย บัวอ่อน) “พระธรรมญาณมุนี” พระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายคันถธุระ คณะคามวาสี ซึ่งป็นฝ่ายที่มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรม หรือพระไตรปิฎก แล้วทำการอบรมสั่งสอน ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดกวิศราราม ผู้เป็นกำลังยิ่งใหญ่ในงานทางพระพุทธศาสนา และกิจการของคณะสงฆ์รวมทั้งงานการศึกษาและการสาธารณสุขของสังคม สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาครุศาสตร์) เมื่อปีพ.ศ. 2526 และท่นยังเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ตำแหน่งพระธรรมญาณมุนี ศรีวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ กถึกสุนทรธรรมบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี