ชวนพนักงานสร้างสรรค์สังคม   วันที่ : 20 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้               ไม่ว่าเราเป็นใครก็ตาม เราควรเข้าไปมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคตให้ดีขึ้น โดยมีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก อาทิ น้ำเน่าเสีย คุณธรรมในสังคมเสื่อมโทรม คนด้อยโอกาส คอร์รัปชันในระบบราชการ หรือเรื่องใด ๆ ก็ตามที่เป็นเรื่องที่เราสนใจ เป็นห่วงเป็นใย เป็นเรื่องที่คิดว่าเราทนไม่ได้