Tag: พนักงาน

ความแตกต่างระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน

ความแตกต่างระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน หลายครั้งมีผู้สงสัยว่าภาระหน้าที่ บทบาทของพนักงานและหัวหน้างานมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะบางครั้งก็เห็นทำงานเหมือนๆ กัน จนไม่รู้ว่าใครเป็นลูกน้องหรือหัวหน้า ดังนั้นการทราบถึงความแตกต่างในบทบาทดังกล่าวจึงเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพต่อไป บทบาทหน้าที่ของพนักงาน 1) การเรียนรู้งาน เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องรู้วิธีการทำงานที่ตนได้รับมอบหมายว่างานนั้นๆ มัขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างไร รวมถึงต้องประสานงานกับบุคลลใดหรทอหน่วยงานใด 2) ปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในงานของตนแล้ว สิ่งต่อไปคือการลงมือปฏิบัติ เพราะเพียงแค่รู้แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ ก็จะไม่เกิดผลงานออกมา 3) รับผิดชอบงานตามหน้าที่ เนื่องจากพนักงานมักจะได้รับการมอบหมายหน้าที่งานในลักษณะที่เฉพาะ ชัดเจน ดังนั้นพนักงานเองก็มีหน้าที่จะต้องรับผิดและรับชอบในงานนั้นๆ ตามผลงานที่ตนเองทำขึ้น 4)
Read More

พนักงานถูกเสมอ

พนักงานถูกเสมอ เขียนโดย จีน่า แมคเกรเกอร์,บิสสิเนสวีค นิวยอร์ก ที่เอชซีแอล เทคโนโลยีส์ในอินเดีย พนักงานเป็นผู้ให้คะแนนเจ้านายและทุกคนจะได้เห็นการจัดอันดับนี้ด้วย วินีต นายาร์ ซีอีโอแห่งเอชซีแอล เทคโนโลยีส์ บริษัทเอาต์ซอร์สจากอินเดียผู้นี้ต้องฝึกหัดทักษะในการบริหารเวลาให้ดีขึ้น เนื่องจากในปีที่แล้ว เพื่อนร่วมทีมให้คะแนนความสามารถในการควบคุมแต่ละโปรเจ็คท์ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดแค่เพียง 3.6 จาก 5 คะแนน ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เขาได้คะแนนต่ำที่สุดโดยผู้จัดการ 81 คนเป็นผู้ให้คะแนนเขา และทุกๆ คนในเอชซีแอลก็รู้คะแนนนี้ด้วย คะแนนของนายาร์และของผู้บริหารอื่นๆ อีก 20 คนที่เอชซีแอลประกาศไว้บนอินทราเน็ตของบริษัท
Read More