Tag: ผู้เรียน

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างงานแนะแนวผู้เรียน

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างงานแนะแนวผู้เรียน วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การแนะแนวแก่นักศึกษา เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญ โดยตั้งสำนักงานเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ภายใต้ชื่อ “Offiice of career service” หน่วยงานนี้มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงในการให้คำปรึกษา แนะแนวทางการเรียน การเลือกวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการประกอบอาชีพของนักศึกษาทุกระดับ โดยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาตั้งแต่ปีหนึ่งในการเลือกวิชาเรียน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพในอนาคต การให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมถึงการฝึกงานทั้งในและนอกประเทศ สำนักงานนี้ได้อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่นักศึกษาในหลายรูปแบบ การให้คำปรึกษาผ่านผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น
Read More

พัฒนาผู้เรียนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

พัฒนาผู้เรียนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ วันที่ : 4 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด ผลการวิจัยเรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งดิฉันได้รับเกียรติให้เป็นหัวหน้าในโครงการวิจัย พบว่า กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี ได้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนโดยตรง โดยเฉพาะผลกระทบด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นทางด่วนข้อมูลข่าวสาร ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้ และโอกาสทางการศึกษา ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนมีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นเดียวกัน
Read More

พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนครบวงจร… เส้นทางที่ต้องก้าวเดิน

พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนครบวงจร… เส้นทางที่ต้องก้าวเดิน   วันที่ : 9 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้               หน้าที่สำคัญของการจัดการศึกษาคือการพัฒนาคนที่เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ดังที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แม้ว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษาเป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาจริยธรรมในสถานศึกษา แต่การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาที่ผ่านมายังไม่ได้ผลเท่าที่ควร              เมื่อปี 2549 ผมเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน
Read More