ผู้ป่วยจิต!! ผิดตรงไหน.. • คุณภาพชีวิต ผู้ป่วยจิต!! ผิดตรงไหน.. พ.ร.บ.สุขภาพจิต คุมครองสิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช ปัจจุบันถึงแม้การรักษาผู้ป่วยทางจิตจะพัฒนาขึ้นมากจนสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายได้ด้วยยาแล้ว แต่ปัญหาที่พบคือราคายาที่แพงมาก อาทิเช่น คลอซารีล ริสเพอดาล ไซเปร็กซา ราคาสูงถึงเม็ดละ 60 – 200 บาท ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ได้ จึงต้องหยุดยาทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง ทางออกของผู้ป่วยที่จะพึ่งประกันสังคมที่ได้จ่ายเงินสมทบไปทุกเดือนจึงเป็นอีกความหวังหนึ่งที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดกับผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตอยู่ จุดอ่อนที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรักษาพยาบาลคือ การคุ้มครองสิทธิการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมไม่ครอบคลุมโรคจิตเภท กรณีผู้ป่วยนอก ยกเว้นกรณีโรคจิตเฉียบพลันรักษาแบบผู้ป่วยในคุ้มครองไม่เกิน 15