หัวหน้างานในฐานะผู้จัดการฝ่ายบุคคลตัวจริง ครั้งหนึ่งในการทำงานในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำบริษัทแห่งหนึ่ง ได้มีหัวหน้างานคนหนึ่งมาพบและขอร้องว่าให้ผมช่วยเรียกลูกน้องของตนมาตักเตือนลงโทษหน่อย เพราะมาสายบ่อยมาก อยากจะทำหนังสือเตือน จึงอยากให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ลงโทษ และเขาก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าหน้าที่ในการลงโทษนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคล ผมจึงแกล้งแหย่เล่นว่าถ้างั้นเวลาที่มีประเมินผลงานและปรับขึ้นเงินเดือน ผมก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบใช่ไม๊ หัวหน้างานท่านนั้นก็โต้แย้งว่าไม่ใช่ หน้าที่ตรงนั้นเป็นหน้าที่ของเขา ผมก็เลยยิ้มๆ และเชิญพนักงานที่กระทำผิดนั้นมาพบและให้เขาว่ากล่าวตักเตือนร่วมกับผมรวมถึงการออกหนังสือเตือนและให้หัวหน้างานเป็นผู้แจ้งลงโทษ โดยมีผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ข้างๆ ซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี หากจะถามว่างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลคืออะไร ก็สามารถตอบให้กระชับได้ว่าหมายถึงการหาคนเก่งมาทำงาน มอบหมายงานที่เหมาะสมให้เขา พัฒนาเขา ให้ค่าตอบแทนและจูงใจเขาให้อยู่กับเรานานๆ ซึ่งจะเห็นว่าหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานโดยตรง แต่ก็อาจมีบางท่านยังสับสนว่าแล้วฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็ทำหน้าที่ดังกล่าวเช่นกัน จะมีบทบาทอยู่แค่ไหน แล้วจะแบ่งขอบเขตกันอย่างไรระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยหน้าที่ในองค์กรเราจะถือว่าเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร โดยหน้าที่หลักๆ เหมือนดังที่กล่าวแล้วข้างต้นแต่จะเล่นในบทบาทของผู้กำหนดกติกา