ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อกลุ่มคนต่างๆ   วันที่ : 12 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์                 ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงอันเกิดจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องรับภาระจากราคาสินค้าต่างๆ ที่สูงขึ้น แต่กระนั้นผู้บริโภคแต่ละกลุ่มก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกันดังนี้                 คนชนบทได้รับผลกระทบมากกว่าคนในเมือง                 ด้วยเหตุที่แหล่งการผลิตส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เมือง เนื่องจากพื้นที่ชนบทมีต้นทุนค่าขนส่งและการกระจายสินค้าสูงกว่า ภาวะน้ำมันแพงจึงทำให้ระดับราคาสินค้าในชนบทสูงขึ้นเร็วกว่าในเมือง                  คนยากจนได้รับผลกระทบมากกว่าคนที่มีรายได้สูง