ปูนซีเมนต์นครหลวง กับการขนส่ง Containerization Source: ทีมงานปูนซีเมนต์นครหลวง ในยุคสมัยโลกาภิวัตน์ การขนส่งทางภาคพื้นไม่ว่า จะเป็นทางรถยนต์ และรถไฟ สำหรับปูนซีเมนต์ผงและถุง เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการที่จะกระจายสินค้าจากโรงงานไปสู่ลูกค้า ในส่วนภูมิภาคต่างๆ ซึ่งการขนส่งทุกวันนี้ จะต้องคำนึงถึงการกระจายของสินค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่เสียหาย และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับในชุมชนนั้นๆ ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์นั้น สามารถที่จะรองรับการความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี แต่เนื่องจาก ปัจจุบันการปรับตัวขึ้นของอัตราน้ำมันดีเซลที่มีผลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้หลายๆ บริษัทจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งทางรถบรรทุก ซึ่งโดยปกติจะมีค่าใช้จ่าย 60-70% จากน้ำมันดีเซล