ตีตรามนุษย์…ทางแก้ปัญหาขอทานไทยจริงหรือ? • คุณภาพชีวิต การออกใบอนุญาตประกอบการขอทานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทันทีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับร่างพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ. … ซึ่งในอนาคตจะเป็นกฎหมายที่จะมาบังคับใช้แทนที่ พระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ. 2484 ซึ่งล้าสมัยและบังคับใช้ไม่ได้นั้น เริ่มมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมถึงข้อดีและข้อเสียของร่างกฎหมายดังกล่าวพอสมควร ด้านข้อดีของร่างกฎหมายดังกล่าว ถือเป็นความพยายามในการจำแนกขอทานที่มีปัญหาสภาพความพิการทางการร่างกาย หรือ ราษฎรที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ให้เป็นขอทานที่ได้รับการอนุญาตโดยการขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง เรียกได้เต็มปากเต็มคำว่า เป็นการออกใบอนุญาตประกอบการขอทานที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง !!! แต่เมื่อย้อนมองดูสภาพปัญหาที่แท้จริงของเรื่องขอทานแล้ว สิ่งที่รัฐควรให้น้ำหนักมากที่สุด คือ “เด็กในธุรกิจขอทาน” ซึ่งถือเป็นการค้ามนุษย์ และมีจำนวนมากที่สุดของขอทานทั้งหมดในปัจจุบัน