ปัญหาโอกาสเข้าถึงการศึกษาในมุมมองเศรษฐศาสตร์ วันที่ : 3 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ การศึกษาและการเรียนรู้ เป็นบริการประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ ผู้รับบริการ (ผู้เรียน) มิใช่เป็นผู้รับประโยชน์เท่านั้น แต่สังคมโดยรวมยังได้รับประโยชน์อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐานที่หากเด็กได้รับการศึกษาหรือการเรียนรู้มากขึ้น พวกเขาจะมีแนวโน้มที่ก่อปัญหาสังคมน้อยลง และยังสามารถเอาวิชาความรู้ไปช่วยผู้อื่นได้อีก นั่นหมายความถึงให้ผลตอบแทนทางสังคมสูง ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าผลกระทบภายนอกเชิงบวก (positive externality) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการศึกษาและการเรียนรู้จะมีประโยชน์ กลับพบปัญหาในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย คือ