เห็นปัญหาก่อนปัญหาเห็นเรา   วันที่ : 5 กรกฎาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด                     บุคคลหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า “บททดสอบภาวะผู้นำที่สำคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถของผู้นำในการตระหนักถึงปัญหา ก่อนที่มันจะกลายเป็นภาวะฉุกเฉิน”  ชี้ให้เห็นถึงหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นำคือ การมองเห็นปัญหา แม้ในสภาพที่ดูเหมือนปกติ ยังไม่มีใครเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนพอจะคาดการณ์ได้ว่าอนาคตอาจเกิดปัญหา                   กล่าวกันว่า ภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ จึงต้องเป็นผู้มีความสามารถในการสังเกตเห็นปัญหา และสามารถจัดการได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา ดังนั้น คนกลุ่มนี้จังมักมีลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไปที่เราควรเรียนรู้ อาทิ